واکسن گارداسیل

سوال مخاطب: شما در مطب واکسن گارداسیل برای زگیل تناسلی انجام میدید؟ پاسخ: بله