نوشته‌ها

اندومتریوز

سوال مخاطب:

اندومتریوز کجای بدن شخص رو درگیر کند؟

پاسخ:

اندومتریوز یک بیماری زنانه است.اجزای داخل لگن و تخمدان ها و عضله های رحم مهمترین قسمت هایی هستند که از هجوم  این بافت در امان نیستند.اگر داخل تخمدان تشکیل شود  کیستی به نام اندومتریوما را می سازد و اگرداخل عضله رحم یا همان میومتر باشد  اندومتریوزیسذرا تشکیل می دهد.