بیمارستان توتونکاران رشت

سوال مخاطب: آیا شما دربیمارستان توتونکاران رشت جراحی و زایمان انجام میدین؟ پاسخ: بله