زایمان در آب

سوال مخاطب :  زایمان در آب در رشت انجام میشه ؟ پاسخ : بله