بیمارستان ولیعصر رشت

سوال مخاطب: آیا شما در بیمار ستان ولیعصر جراحی و زایمان انجام میدین؟ پاسخ: بله