من مشکل حاد نازایی داشتم خانوادم خانم دکتر نفیسه مویدنیا رو معرفی کرد. خدا رو شکر نتیجه گرفتم و از کارشون خیلی راضی هستم. الانم هر وقت واسه چکاب میرم پیش ایشون.